Trang chủ > > Thử tải vị trí lắp điểm neo và điểm neo

Thử tải vị trí lắp điểm neo và điểm neo

Thử tải và lắp đặt điểm neo trên cao phục vụ cho việc vệ sinh kính, sửa chữa và sơn trên cao. Theo TCVN 8205:2009 (ISO 14567:1999) Phương tiện bảo vệ cá nhân – Phương tiện chống rơi ngã từ trên cao – Dụng cụ neo một điểm. Loại điểm neo: A1